Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti KOBLÍŽEK s.r.o.

se sídlem V Zahradách 54, 530 02, Pardubice

identifikační číslo: 27478971

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové v oddílu C, vložce číslo 21296 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.koblizek.cz

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti KOBLÍŽEK s.r.o., se sídlem V Zahradách 54, 530 02, Pardubice identifikační číslo: 27478971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka 21296 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.koblizek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.koblizek.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců aktivně nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez DPH a včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží(objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: V Zahradách 54, Pardubice; pondělí-pátek (7.00-15.00 hodin)

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 7935005001/5500, vedený u společnosti KOBLÍŽEK s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“).

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo bude součástí zásilky.

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@koblizek.cz.

 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14( čtrnácti)  dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí -li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu ovyklou cestou.

 

5.4. Ve lhůtě patnácti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. 

 

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění dle sazebníku přepravní společnosti a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Výrobcem zboží může být poskytnuta záruka za jakost zboží.

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny V Zahradách 54, Pardubice 530 02.

 

 

8. REKLAMACE

8.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

8.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

8.3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 8.4. Kompletní reklamační řád, viz.níže.

 

 

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

9.5. Prodávají informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující-spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

 

9.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo společně se zásilkou.

 

11.2. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: KOBLÍŽEK s.r.o., V Zahradách 54, Pardubice 530 02

adresa elektronické pošty :info@koblizek.cz , telefon +420 734 757 839

 

 

                                                           

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

KOBLÍŽEK s.r.o.

Se sídlem: V Zahradách 54, 53002, Mikulovice, IČO: 27478971

Společnost zapsána v obchodním rejstříků vedený u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 21296

 

1.    Předmětem reklamace může být jen takové zboží, které bylo prokazatelně zakoupeno u prodávajícího. Kupující je při podání reklamace povinen:

Dodat prodávajícímu reklamované zboží a uvést prodávajícímu nezbytné informace nutné k posouzení vadného výrobku. V ostatních případech dodá kupující prodávajícímu společně s reklamovaným zbožím úplně vyplněný, aktuální papírový Reklamační protokol prodávajícího, ve kterém musí zejména být uvedeno číslo prodejního dokladu, kterým bylo reklamované zboží u prodávajícího zakoupeno, nebo kterým bylo dodáno. Dále své zákaznické číslo, nebo obchodní jméno své firmy s úplnou dodací adresou.

V tomto formuláři musí být kupujícím vyplněny dále všechny požadované údaje a další nezbytné informace nutné k posouzení vadného výrobku. Pokud je to s ohledem na charakter vady, nebo reklamovaného výrobku nutné, nebo pokud si to prodávající vyžádá, je povinností kupujícího dodat neprodleně společně s reklamovaným dílem prodávajícímu i další podklady pro reklamační řízení, jako jsou fotografie, související montážní díly a podobně.

 

2.       Kupující je dále povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží v takovém stavu, aby jeho vadu mohl prodávající, nebo jím pověřené osoby identifikovat a objektivně posoudit. Zejména není možné, aby zboží bylo dodáno se zbytky maziv, špíny, prachu, se silnou vrstvou koroze nebo jiných vlivů, které by znemožňovaly nebo zásadně ztěžovaly zjištění a správné posouzení vady. Pokud to je s ohledem na charakter náhradního dílu možné, dodá kupující reklamovaný díl ve vhodném obalu (kapaliny), aby nedošlo k poškození nebo znečištění dalšího zboží při jeho přepravě. V případě výrobků, které pro své znečištění, úmyslné i neúmyslné zakrytí, či naopak odstranění průvodních znaků vady, nebo poškození, neumožňují správné a korektní posouzení reklamace, je pověřený pracovník prodávajícího oprávněn vyzvat kupujícího k nápravě takového stavu, nebo mu i případně reklamované zboží i vrátit k nápravě takového stavu. V takovém případě je zahájení reklamačního řízení odloženo do doby dodání požadovaných podkladů, či sjednání nápravy. V reklamačních případech, kdy je předmětem reklamace zcela zničené zboží (přetržený řetěz, roztržené lano, zničené strojní části výrobku, prázdný obal - chybějící zboží, různé kapaliny vyteklé ze zcela zničených obalů a podobně) lze reklamovat i jen na základě přiměřené fotodokumentace. Prodávající si však vyhrazuje právo sám rozhodnout, zda poskytnutá dokumentace takových případů je dostatečná a vyžádat si ke svému rozhodnutí odpovídající informace. Kupující je povinen pro zpracování těchto reklamačních případů prodávajícímu vyhovět, v opačném případě musí reklamovat v souladu          s čl. 1.

 

3.      Pokud je při prodeji zboží dodán (vystaven) prodávajícím záruční list, je kupující povinen předložit současně s reklamovaným zbožím také tento kompletně vyplněný doklad, popřípadě jeho kopii.

 

4.       Pokud bylo reklamované zboží již namontováno, nebo přímo užito ve stroji, zařízení apod. je kupující povinen uvést firmu, která odbornou montáž  provedla, uvést celkovou dobu užití dílu, od doby montáže a době zjištění vady nebo demontáže, pokud se jednalo o užití, či montáž dílu v dodaném zařízení. V případech, kdy reklamovaný výrobek byl namontován, nebo užit v rozporu s deklarovaným použitím, nebo byl výrobek jakkoli upraven, nebo pozměněn, bude být reklamační případ zamítnut. Prodávající je oprávněn si v případě pochybností vyžádat i prokázání odborné způsobilosti firmy, která daný díl na zařízení namontovala.

5.      Kupující je povinen pravdivě uvést i další údaje o zařízení či výrobku, kde byl reklamovaný díl namontován, případně doložit další informace o zařízení dle evidenční karty, pokud to je vzhledem posouzení zařízení či výrobku, nebo reklamovaného dílu potřebné, anebo je k tomu kupující v konkrétním případě prodávajícím vyzván.

 

6.      Záruční doba na prodané zboží je 6 až 12 měsíců, pokud není na prodejním dokladu, nebo katalogu, či písemné, nebo elektronické nabídce prodávajícího uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, dále na vady vzniklé z nesprávného užití nebo používání zboží, nevhodným skladováním u kupujícího, neodbornou montáží, manipulací nebo uplynutím expirační doby, pokud je na výrobku uvedená. Po uplynutí záruční, nebo expirační doby nelze záruku na zboží uplatnit.

 

7.      Pověřený pracovník prodávajícího po doručení reklamovaného zboží do jeho centrálního skladu bez zbytečného prodlení potvrdí kupujícímu příjem reklamovaného zboží k jeho posouzení. Potvrzení příjmu reklamovaného zboží může být vystaveno i elektronicky v rámci používaného společného informačního systému.

 

8.      O reklamaci rozhodne reklamační technik prodávajícího bez zbytečného prodlení po dodání reklamovaného zboží do jeho centrálního skladu, nejpozději však do 30 dnů. Ve složitých případech může prodávající požádat o posouzení vady výrobce dílu, svého dodavatele, nebo třetí osobu (odborné znalce), podle vlastního uvážení. Rozhodnutí o této reklamaci se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou trvá posouzení výrobku touto osobou. Rozhodnutí o uznání nebo zamítnutí takovéto reklamace provede reklamační technik prodávajícího neprodleně po obdržení výsledku odborného posouzení. V případě uznání nároku reklamujícího může být odstraněna vada opravou zboží, výměnou zboží za bezvadné či proplacením zboží v částce za kterou bylo zakoupeno. O tomto rozhodne reklamační technik prodávajícího.

 

9.       Prodávající si je vědom, že jeho reklamační řízení podle tohoto reklamačního řádu je zpravidla v přímé souvislosti s reklamačním řízením vůči stejnému výrobku u dalších subjektů, v závislosti na struktuře distribučního systému, kterým byl vadný výrobek uveden na trh, přičemž reklamační řízení vůči spotřebitelům řešená podle občanského zákoníku jsou obvykle vázána maximální zákonnou lhůtou pro jejich rozhodnutí. Je proto zájmem obou stran, aby při posuzování takových reklamací postupovaly všechny zúčastněné subjekty přesně, zodpovědně a s maximální snahou, dosáhnout jejich rozhodnutí v takové lhůtě. Tento reklamační řád však upravuje pouze pravidla reklamačního řízení mezi podnikateli, jejichž obchodní vztahy se řídí pravidly obchodního zákoníku a není proto možné se odvolávat na žádné zákonné lhůty pro rozhodnutí reklamačních řízení. V těchto případech nejsou lhůty pro rozhodnutí reklamačních případů sjednány. Prodávající má právo postoupit posouzení reklamace svému dodavateli, nebo výrobci zboží, jeho autorizovanému zástupci, soudnímu znalci, nebo autorizované zkušebně/osobě v příslušném oboru dle svého rozhodnutí, jejichž stanovisko a termín posouzení je pro rozhodnutí reklamačního případu závazné ( viz čl. 8).

 

10.     Kupující má právo:

Na své náklady si nechat zpracovat vlastní odborný posudek u stejné, nebo jiné výše uvedené osoby. Případné spory budou obě strany řešit především společným jednáním. Pokud jsou odborné posudky prodávajícího i kupujícího v rozporu a nedojde na společném jednání k domluvě, může prodávající i kupující postoupit rozhodnutí takového případu Rozhodčímu soudu při HK v Praze, jehož stanovisko bude pro obě strany závazné.

 

11.     Důležité upozornění:

Náklady spojené s reklamačním řízením, včetně nákladů posudků nese kupující, pokud byla reklamace shledána neoprávněnou, resp. prodávající, pokud byla reklamace shledána oprávněnou. Je li oprávněná jen zčásti, nesou tyto náklady obě strany vždy rovným dílem, nedohodnou-li se obě strany jinak. Toto pravidlo však nelze použít, pokud byla reklamace již posouzena a zamítnuta výrobcem reklamovaného zboží ( viz odst. 8)

 

12.     Pokud chce kupující v souvislosti s reklamovaným výrobkem uplatňovat i související vícenáklady, nebo vadným výrobkem způsobenou škodu, musí být takové požadavky oznámeny prodávajícímu nejpozději s dodáním reklamovaného zboží. Pokud není v době podání reklamace možné stanovit výši takových nákladů, je povinen kupující předložit detailní vyčíslení takových nákladů, nebo škod prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Na pozdější nároky reklamujícího (vícepráce, následné škody na majetku, zdraví atd.) po uzavření reklamace nemůže být brán zřetel. Uznání oprávněnosti reklamace zboží nebo uplatnění kulance v reklamačním řízení prodávajícím však nezadává žádné příčinné souvislosti k uznání jakékoli části uplatňovaných vícenákladů nebo výše škod způsobených vadným výrobkem.

O případném částečném, nebo úplném uznání vícenákladů, nebo škod, bude rozhodováno vždy v samostatném řízení, odděleně od posuzování reklamovaného zboží.

 

13.      Kupující je oprávněn reklamovat kromě vadných výrobků i výrobky, které jsou z hlediska jejich vlastní kvality bez vady, ale jejich dodání nebylo v souladu s objednávkou kupujícího. Jedná se zejména o záměny výrobků v obalech ( záměny objednacích čísel a jiný počet kusů), záměny fakturovaných a dodaných výrobků a podobně. V takových případech se použijí ustanovení tohoto reklamačního řádu a reklamační formuláře přiměřeně. V případě záměny v dodání výrobků, jejichž posouzení je pro prodávajícího i kupujícího prokazatelné a jednoznačné, lze zahájit reklamační řízení s náhradním dodáním správného zboží na základě elektronického podání na adrese: info@koblizek.cz. Vždy je však povinností kupujícího co nejpřesněji uvést popis důvodů reklamace výrobku, aby mohlo být zamezeno opakovanému vadnému dodání takového výrobku.

 

14.      Pokud jsou prodávajícím stanoveny a zveřejněny ve vztahu k některým konkrétním výrobkům, nebo libovolným skupinám výrobků některá specifická pravidla, nebo podmínky pro posuzování jejich případných reklamací, řídí se prodávající i kupujícími tímto reklamačním řádem i příslušnými specifickými reklamačními podmínkami současně. Pokud by některá ustanovení tohoto obecného reklamačního řádu a specifických reklamačních podmínek pro konkrétní výrobky byly v přímém rozporu, užije se při posouzení reklamace vždy ustanovení reklamačních podmínek vztažených ke konkrétnímu zboží před užitím pravidel tohoto obecného reklamačního řádu. Změny a konkretizace reklamačních podmínek vztažených ke konkrétnímu zboží obdrží kupující písemně nebo elektronicky v rámci používaného společného informačního systému. (obchodní info, atd.)

 

15.   Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Přidáno do porovnání

Odebráno z porovnání

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu